جدول قیمت آب معدنی

با افزایش تعداد قیمت به طور خودکار کاهش می‌یابد

جدول قیمت آب معدنی2019-12-15T20:15:30+03:30
vata-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۶/۰۰۰ تومان
۱۳/۵۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۱۵/۵۰۰ تومان
۱۳/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۵/۰۰۰ تومان
۱۲/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۴/۵۰۰ تومان
۱۲/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید
nestle-purelife-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۶/۰۰۰ تومان
۱۳/۵۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۱۵/۵۰۰ تومان
۱۳/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۵/۰۰۰ تومان
۱۲/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۴/۵۰۰ تومان
۱۲/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید
aquafina-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۵/۰۰۰ تومان
۱۲/۵۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۱۴/۵۰۰ تومان
۱۲/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۴/۰۰۰ تومان
۱۱/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۳/۵۰۰ تومان
۱۱/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید
$("nestlepricingpromotion").click( function(e) {e.preventDefault(); _gaq.push(['_trackEvent', 'Count', 'Click', 'Successful Registration', '0']); return false; } );
damavand-waters-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۳/۰۰۰ تومان
۱۱/۰۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۱۲/۵۰۰ تومان
۱۰/۵۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۲/۰۰۰ تومان
۱۰/۰۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۱/۵۰۰ تومان
۹/۵۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید
oxab-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۲۴/۰۰۰ تومان
۱۹/۸۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۲۲/۰۰۰ تومان
۱۷/۸۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۲۱/۵۰۰ تومان
۱۷/۳۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۲۱/۰۰۰ تومان
۱۶/۸۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۲۰/۷۰۰ تومان
۱۶/۵۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید
souver-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۱/۵۰۰ تومان
۱۰/۵۰۰ تومان
۱ تا ۱۰ باکس
۱۱/۰۰۰ تومان
۱۰/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۰/۵۰۰ تومان
۹/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۰/۰۰۰ تومان
۹/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید