جدول قیمت آب معدنی

با افزایش تعداد قیمت به طور خودکار کاهش می‌یابد

جدول قیمت آب معدنی۱۳۹۸-۷-۲۴ ۱۹:۰۵:۲۴ +۰۰:۰۰
  • logo-chegovara
vata-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۶/۰۰۰ تومان
۱۳/۵۰۰ تومان
۵ تا ۱۰ باکس
۱۵/۵۰۰ تومان
۱۳/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۵/۰۰۰ تومان
۱۲/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۴/۵۰۰ تومان
۱۲/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید
nestle-purelife-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۶/۰۰۰ تومان
۱۳/۵۰۰ تومان
۵ تا ۱۰ باکس
۱۵/۵۰۰ تومان
۱۳/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۵/۰۰۰ تومان
۱۲/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۴/۵۰۰ تومان
۱۲/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید
aquafina-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۵/۰۰۰ تومان
۱۲/۵۰۰ تومان
۵ تا ۱۰ باکس
۱۴/۵۰۰ تومان
۱۲/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۴/۰۰۰ تومان
۱۱/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۳/۵۰۰ تومان
۱۱/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید
damavand-waters-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۳/۰۰۰ تومان
۱۱/۰۰۰ تومان
۵ تا ۱۰ باکس
۱۲/۵۰۰ تومان
۱۰/۵۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۲/۰۰۰ تومان
۱۰/۰۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۱/۵۰۰ تومان
۹/۵۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید
oxab-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۲۴/۰۰۰ تومان
۱۹/۸۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۲۲/۰۰۰ تومان
۱۷/۸۰۰ تومان
۵ تا ۱۰ باکس
۲۱/۵۰۰ تومان
۱۷/۳۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۲۱/۰۰۰ تومان
۱۶/۸۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۲۰/۷۰۰ تومان
۱۶/۵۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید
souver-logo
باکس ۰/۵ لیتری
باکس ۱/۵ لیتری
تعداد سفارش
۱۸/۰۰۰ تومان
۱۵/۰۰۰ تومان
قیمت مصرف کننده
۱۱/۵۰۰ تومان
۱۰/۵۰۰ تومان
۵ تا ۱۰ باکس
۱۱/۰۰۰ تومان
۱۰/۰۰۰ تومان
۱۱ تا ۲۰ باکس
۱۰/۵۰۰ تومان
۹/۵۰۰ تومان
۲۱ تا ۳۰ باکس
۱۰/۰۰۰ تومان
۹/۰۰۰ تومان
بیشتر از ۳۱ باکس
خرید